MISJA WIZJA I KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Kubuś i

Koncepcja Pracy Przedszkola
„Kubuś i Przyjaciele”
Koncepcja pracy przedszkola została opracowana w oparciu o akty prawne:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) , art.41.,ust 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r., Nr 168 poz. 1324 ze zm. ).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy prawnej wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2012r.poz.977).
 • Statut Niepublicznego Przedszkola „Kubuś i Przyjaciele”
 
Sposób upublicznienia Koncepcji Pracy Przedszkola:
 • przedstawienie rodzicom koncepcji pracy na zebraniu ogólnym;
 • zapoznawanie rodziców koncepcją pracy podczas zebrań grupowych ;
 • zawieszenie na stronie internetowej przedszkola;
 • wywieszenie koncepcji pracy  przedszkola na tablicy informacyjnej w holu przedszkola;
 •  udostępnienie w biurze dyrektora .
 
MISJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „Kubuś i Przyjaciele”:
  „Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na mój wszechstronny rozwój”
 
 Nasze przedszkole :
 • Zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je nie tylko do przeżywania sukcesu ,ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającym świecie, nabywania umiejętności poprzez działania, odróżniania dobra od zła, kreatywnego myślenia, rozwijania kompetencji społecznych.
 •  Promujemy zachowania proekologiczne i prozdrowotne.
 • Stoimy na straży praw człowieka.
 • Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 
WIZJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „Kubuś i Przyjaciele”
 • Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego potrzeb i możliwości rozwojowych . Działania przedszkola ukierunkowane są na dziecko , jego potrzeby , umożliwiają mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Przygotowujemy dzieci do edukacji szkolnej zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, odbywające się w warunkach zapewniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa - Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.
 • Zatrudniamy wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę, która stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.
 • Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dobre działania dydaktyczno - wychowawcze wpływają na wysoką ocenę przedszkola. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalowa, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.
 
Atuty Przedszkola „Kubuś i Przyjaciele”
 • język angielski
 • logopedia
 • zajęcia rytmiczne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia karate
 • zajęcia biblijne
 • wycieczki autokarowe
 • wyjścia do kina
 • co miesięczne koncerty muzyczne
 • teatrzyki kukiełkowe, przedstawienia z udziałem aktorów z całego kraju w każdmym miesiącu
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych i plastyczno-technicznych i  festiwalach muzycznych
 • olimpiady sportowe
 • co miesięczne Dni Otwarte i adaptacyjne
 • kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
 • strona internetowa  www.przyjacielekubusia.pl
 • festyn rodzinny
 • aktywna współpraca z Rodzicami
 
Sposoby motywacji dzieci:

1.Stosowane nagrody
 • pochwała indywidualna
 • pochwała przed całą grupą
 • pochwała przed rodzicami
 • oklaski
 • emblematy
 • przydział funkcji
 • nagrody na „Tablicy zachowań”

2. Stosowane konsekwencje
 • brak nagrody
 • upomnienie ustne
 • chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
 • poinformowanie rodziców o zachowaniu
 
Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
 • przeprowadzenie diagnozy wstępnej
 • szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, monitorowanie, wspomaganie rozwoju
 • informacja rodziców o stanie rozwoju dziecka
 • półroczna realizacja założonych celów i zadań, analiza i wnioski do dalszej pracy
 • przeprowadzenie diagnozy końcowej
 • przygotowanie dla rodziców pisemnej informacji o gotowości szkolnej dziecka (grupy starsze)
 
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
 • prezentacja dokonań dzieci – wystawy, występy
 • teczek prac i zebranych dokumentów
 • arkuszy obserwacji rozwoju dziecka
 • materiały reportażowe – zdjęcia
 • rozmów
 
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
 • rozmów z nauczycielami, rodzicami
 • hospitacji
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw
 
Prawa dziecka
 • Mam prawo do bycia, do chcenia
 • Mam prawo do miłości, radości, tworzenia
 • Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary
 • Mam prawo do marzeń, snu  i zabawy
 • Mam prawo do chleba, ubrania i pokoju
 • Mam prawo do gniewu i złego nastoju…

Uwagi:
 • Koncepcja pracy Przedszkola ”Kubuś i Przyjaciele, jest otwarta, analizowana, modyfikowana w razie potrzeb.
 • Koncepcja pracy jest znana Rodzicom i przez nich akceptowana
 • Koncepcja obowiązuje w latach szkolnych od 2011 do 2020

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Wiadomość:
Przepisz kod z obrazka:
Mapa dojazdu
Mapa dojazdu
Dane kontaktowe
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „Kubuś i Przyjaciele” ul. Centralna 42 07-200 Wyszków tel. 696 024 666